Polityka prywatności

sklepu internetowego sacar.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających ze sklepu internetowego pod adresem https://sacar.pl/
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest firma SACAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Boguchwale przy ul. Kolejowej 16, kod pocztowy: 36-040, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000886831, NIP: 5170414364, REGON: 388326815
 3. Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji do niezbędnego minimum wymaganego do zrealizowania Zamówienia na najwyższym poziomie.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Cel zbierania danych

 1. Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się w sklepie sacar.pl oraz w celu realizacji zamówień, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia w tym płatności za złożone zamówienie.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 4. Przekazania danych osobowych Użytkownika do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a)      świadczeniem przez Bank na rzecz sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b)     obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)      w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. Przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1,2,4 i 5, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)      ING Bank Śląski S.A.

b)     Twisto Polska sp. z o.o.

c)      Firma Kurierska

Podstawa przetwarzania danych

 1. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy polegającej na sprzedaży produktów, które zostały zamówione przez Użytkownika w naszym sklepie.
 2. Brak zgody na przetwarzanie podanych danych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail uniemożliwi nam wykonanie zamówienia.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka dotycząca ciasteczek “cookies”].

Dostęp do danych osobowych

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi). Sprzedawca zapewnia Użytkownikowi swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie.
 2. Użytkownik ma możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami sklepu internetowego poprzez pocztę elektroniczną oraz pocztę tradycyjną.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)     prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c)      prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e)     prawo do przenoszenia danych.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 2. Organem nadzorczym wobec sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). . Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

 W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

 W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Usunięcie konta

 1. Użytkownik, który założył konto w sklepie sacar.pl, może w dowolnym czasie usunąć konto poprzez sklep internetowy lub kontakt mailowy.
 2. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Użytkownika. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

Kontakt

 1. W wypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności albo chęci dokonania wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia Klienci proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji:

a)      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ,

b)      pisemnie na adres: SACAR sp. z o.o., ul. Kolejowa 16, 36-040 Boguchwała,

c)      kontakt telefoniczny: 17 862 90 30 (w godzinach pracy).

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolejowa 16, 36-040 Boguchwała lub drogą e-mailową pod adresem: .

Polityka dotycząca ciasteczek „cookies”

 1. Przez używanie stron sklepu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką dotyczącą ciasteczek.
 2. Sklep internetowy generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje o Użytkowniku.
 3. Cookies w żaden sposób nie uszkadzają systemu w komputerze, a każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia.
 4. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie przez sklep internetowy ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron sklepu sacar.pl.

Co to są ciasteczka?

 1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania stron w sklepie internetowym.
 2. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas ważności ciasteczka (czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Zazwyczaj ciasteczka są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są indywidualne ustawienia i dzięki nim można się zalogować na indywidualne konto.
 4. Jeżeli Użytkownik uważa, że obecność plików cookies narusza prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki.

Newsletter

 1. Newsletter to wysyłana wiadomość w postaci seryjnej korespondencji e-mail do wielu adresatów. Zawiera informacje dotyczące działalności sklepu internetowego, np. o promocjach, nowościach, ofertach specjalnych.
 2. Użytkownik może zamówić usługę newsletter poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu rejestracji na stronie sklepu internetowego.
 3. Użytkownik korzysta z usługi newsletter w sposób dobrowolny przez czas nieokreślony.
 4. Newsletter jest usługą bezpłatną.
 5. Użytkownik może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie.
 6. Rezygnację można zgłosić w ustawieniach konta lub w wiadomości e-mail.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zdaje sobie sprawę, że ponosi odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych przez Użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktuje niezwykle poważnie. Dlatego dokłada starań, aby chronić sklep internetowy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.
 2. Administrator stosuje urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
 3. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Dane osobowe przechowywane są przez firmę SACAR sp. z o.o. przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 6. W Serwisie sacar.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis sacar.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.