Odroczony termin płatności 14 dni dla Jednostek budżetowych