Najczęściej kupowane

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sacar.pl 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

§ 2 DEFINICJE

1. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego.

2. Sklep lub Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sacar.pl

3. Sprzedawca: SACAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Boguchwale przy ul. Kolejowej 16, kod pocztowy: 36-040, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000886831, NIP: 5170414364, REGON: 388326815

4. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta.

5. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.

7. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę.

8. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.

9. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.

 

§ 3 INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną – sklep internetowy.

2. Sprzedawca świadczy usługi wyłącznie na terenie Polski. Nie realizujemy zamówień z wysyłką poza granice Polski.

3. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5 Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

§ 4 DANE OSOBOWE

 

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014.1182 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 ze zm.).

3. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

4. Szczegółowe informacje, w tym o powierzeniu przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Polityka prywatności.

 

§ 5 SPRZEDAŻ

 

1. Towary

1. Sprzedawca zapewnia że wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.

2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru nowego i bez wad.

4. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

 

2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez dodanie wybranej ilości produktów do koszyka oraz wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.

4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

5. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 12:00 oraz w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.

6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie odpowiedniego przycisku (pola). Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

7. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta następuje bezzwłocznie w ciągu 24 godzin od momentu dokonania zapłaty za zamówione towary, również przy wybraniu formy zapłaty za pobraniem przez kuriera.

8. Złożenie zamówienia nie oznacza jeszcze zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 

3. Płatności 

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

3. Klient może wybrać formę płatności:

a) zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić należność na podany rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu,

b) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia,

c) zapłata szybkim przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Przelewy24,

d) zapłata online za pośrednictwem serwisu iMoje. Realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu iMoje,

e) zapłata kartą płatniczą (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068). Realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu PayPro,

f) zapłata kartą płatniczą (operatorem kart płatniczych jest serwis iMoje należące do ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach, kod pocztowy: 40-086;wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIIIGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; NIP 634-013-54-75; o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) INGBPLPW. Realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu iMoje,

g) zapłata Kup teraz, zapłać za 21 dni, instrumentem płatniczym „Kup z Twisto” (operatorem jest Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, NIP: 9512442875, REGON: 367977970. Realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu iMoje,

4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi wraz z Towarem. Na wyraźną prośbę Klienta możliwie jest również wysłanie dokumentu mailem.

 

4. Dostawa 

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Wysyłka realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 1-4 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej – w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru. Szczegółowy czas dostaw określany jest Regulaminem przewoźnika.

3. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, wymagane jest sporządzonego protokołu szkody, spisanego w obecności Kuriera na jego druku. Wyłącznie takie reklamacje uszkodzonych przesyłek będą uwzględniane.

5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta 

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.).

 

§ 7 PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres:

2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.

5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami.

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

c) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h) zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia.

3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

5. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

6. Wszystkie zdjęcia i opisy zamieszczone na stronach sklepu sacar.pl chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Zabronione jest ich kopiowanie bez zgody Sprzedawcy.

7. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów.