REGULAMIN:

Regulamin sklepu www.sacar.pl (obowiązuje od dnia 25.12.2014)

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.sacar.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem: www.sacar.pl prowadzony jest przez Firmę:

SACAR

36-040 Boguchwała ul. Kolejowa 16

NIP 813-271-46-28,  REGON 690724982

Rachunek bankowy w banku: ING Bank Śląski S.A.
nr rachunku : 82 1050 1562 1000 0092 0535 1746

Tel 17/862 90 30, GSM 504957490
e-mail: sklep@sacar.pl

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma SACAR z siedzibą w Boguchwale ul. Kolejowa 16, 36-040 Boguchwała przetwarza dane osobowe (niezbędne do realizacji zamówień) użytkowników sklepu sacar.pl.


Wśród informacji przetwarzanych przez firmę SACAR pojawiają się dane które na podstawie:

• ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)
• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi),

mają charakter danych osobowych.


W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest firma SACAR z siedzibą w Boguchwale ul. Kolejowa 16, 36-040 Boguchwała, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod nr 13699R, NIP: 8132714628, REGON: 690724982.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolejowa 16, 36-040 Boguchwała lub drogą e-mailową pod adresem: sklep@sacar.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolejowa 16, 36-040 Boguchwała lub drogą e-mailową pod adresem: iod@sacar.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Dane osobowe przechowywane są przez firmę SACAR przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy polegającej na sprzedaży produktów, które zostały przez Pana/Panią zamówione w naszym sklepie. Brak zgody na przetwarzanie podanych danych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail uniemożliwi nam wykonanie zamówienia. Nie będziemy bowiem w stanie przesłać zamówionego towaru na wskazany adres ani skontaktować się z Panem/Panią.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:
• Dostępu do danych osobowych.
• Sprostowania danych osobowych w przypadku gdy ich treść nie odpowiada stanowi rzeczywistemu.
• Prawo do usunięcia danych osobowych („Prawo do bycia zapomnianym”).
• Ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
• Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
• Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

Zamówienia

  • Dostępność towaru

Z powodu dużej rotacji produktów prezentowana oferta może nie przedstawiać aktualnych stanów magazynowych. Dostępność produktów można sprawdzić i potwierdzić poprzez kontakt e-mailowy bądź telefoniczny.

  • Ceny

Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w polskich złotych w cenie brutto podanych za jedną sztukę danego produktu. Do ceny za produkt nie są wliczone koszty przesyłki.

  • Składanie zamówienia

Zamówienia i zakupu towaru można dokonywać bezpośrednio na  naszej stronie . Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez dodanie wybranej ilości produktów do koszyka. Na podany w formularzu adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Dla szybkiej i sprawnej realizacji zamówienia istotne jest podanie danych kontaktowych, przede wszystkim adresu e-mail oraz telefonu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją naszego regulaminu. Złożenie zamówienia nie oznacza jeszcze zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

  • Realizacja zamówienia

Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 12:00,oraz w soboty ,niedziele i święta realizowane będą w następnym dniu roboczym. Automatyczne przyjecie zamówienia przez sklep internetowy nie jest równoznaczne z potwierdzeniem realizacji. Informacje o terminie realizacji zamówienia, dacie dostawy będą dostępne poprzez zapytania e-mailowe, bądź telefoniczne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie swego numeru telefonu i adresu e-mail. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta następuje w ciągu 24 godzin od momentu dokonania zapłaty za zamówione towary, również przy wybraniu formy zapłat za pobraniem przez kuriera. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.

  • Sposób płatności:

Akceptujemy płatności takie jak:

  • przedpłata przelewem na wskazany numer rachunku bankowego,
  • za pobraniem (z dopłatą za pobranie),
  • szybkie przelewy za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
  • kartami płatniczymi, (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068)

 

Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sacar.pl dostarczany jest za pośrednictwem Firmy kurierskiej FedEx.

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia oraz określany jest Regulaminem przewoźnika. 

3. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie został wybrany paragon),

4. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

5.  Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Firma Sacar wymaga sporządzonego protokółu szkody, spisanego w obecności Kuriera na jego druku. Wyłącznie takie reklamacje uszkodzonych przesyłek będą uwzględniane.

6. Dostawy oraz koszty z nimi związane, uwzględniają wysyłkę towaru na terenie Polski. Nie realizyjemy zamówień z wysyłką poza granice Polski.

 

Reklamacja Produktu

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
1.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

1.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
1.3.1. pisemnie na adres: 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 16
1.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sacar.pl
1.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
1.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres 36-040 Boguchwała ul. Kolejowa 16. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
1.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 1.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 1.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego

 

Prawo Odstąpienia Od Umowy

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 1.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 
1.1.1. pisemnie na adres: 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 16
1.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sacar.pl
1.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
1.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
1.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

1.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
1.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 16
1.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
1.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
1.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
1.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
1.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
1.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

Postanowienia końcowe

1.   Umowa zawierana jest w języku.Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

3.   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

4.   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);

5.   Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

6.   Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

7.   Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

8.   Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

9.   W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

10. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

11. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

12. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

13. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.